« vissza a keresési eredmény listához  
PROPIONSAVICSC: 0806 (1997 szeptember)
Metilecetsav
Etánkarboxilsav
Etilhangyasav
CAS #: 79-09-4
ENSZ #: 1848
EINECS #: 201-176-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  54° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  54° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Légszomj. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Bőrégés. Fájdalom. Hólyagok.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi görcsök. Égő érzés. Hányinger. Sokk vagy ájulás. Torokfájás. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős bázisoktól és élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
PROPIONSAV ICSC: 0806
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ OLAJSZERŰ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag közepesen erős sav. Reagál bázisokkal, erős oxidálószerekkel és aminokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámad sok fémet. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. 

Képlet: C3H6O2 / CH3CH2COOH
Molekulatömeg: 74.1
Forráspont: 141° C
Olvadáspont: -21° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.99
Oldékonyság vízben: nagyon jó
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 390
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.6
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.01
Lobbanáspont: 54° C z.t., 57° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 485° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.1-12
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.33  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 10 ppm mint TWA.
MAK: 31 mg/m³, 10 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 31 mg/m³, 10 ppm mint TWA; 62 mg/m³, 20 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 270).
ÁK: 31 mg/m³, CK: 62 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: m (maró hatású anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-089-00-0; VESZÉLY; H314 ; Piktogram: GHS05; Megjegyzés: B.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: C; R: 34; S: (1/2)-23-36-45; Megjegyzés: B 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019