« vissza a keresési eredmény listához  
p-FENILÉN-DIAMINICSC: 0805 (1997 szeptember)
1,4-Diaminobenzol
1,4-Benzol-diamin
p-Aminoanilin
CAS #: 106-50-3
ENSZ #: 1673
EINECS #: 203-404-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben. Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik erős oxidálószerekkel.  TILOS a nyílt láng.  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon vízpermetet, port.   

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Szédülés. Fejfájás. Nehézlégzés. Lásd Lenyelés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Szemhéj duzzanat. Homályos látás. Látásvesztés.  Viseljen védőszemüveget, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Kékes színű ajkak, kézkörmök és bőr. Görcsök. Álmosság. Nehézlégzés. Légszomj. Hányás. Gyengeség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős savaktól, sav-anhidridektől és élelemtől és takarmánytól. Sötétben tartandó. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
p-FENILÉN-DIAMIN ICSC: 0805
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR ~ KISSÉ VÖRÖS KRISTÁLYOK. SÖTÉTTÉ VÁLIK, HA LEVEGŐNEK VAN KITÉVE. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező nitrogén-oxid füstöket képez. Az anyag erős redukálószer. Hevesen reagál oxidálószerekkel és erős bázisokkal. 

Képlet: C6H8N2 / C6H4(NH2)2
Molekulatömeg: 108.2
Forráspont: 267° C
Olvadáspont: 139-147° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.1
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 4
Gőznyomás, Pa 100° C-on: 144
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.7
Lobbanáspont: 156° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 400° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.5-? 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet. Porának inhalációja okozhat asztmás reakciót. Lásd Megjegyzések. Lenyelése száj és torok duzzanatot okozhat. Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést. Az expozíció okozhat halált. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki; permetezés vagy szétszórás esetén azonban, sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. Az anyagnak hatása lehet a vesére. Okozhat vesekárosodást. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.1 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: (inhalálható frakció): 0.1 mg/m³; rákkeltő kategória: 3B; csúcs korlátozási kategória: II(2); terhességi kockázati csoport: C; bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Akin ezen anyag asztmás tüneteket okozott, kerüljön el minden további érintkezést ezzel az anyaggal.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
Az anyag szaga és a foglalkozási expozíciós határérték közötti viszony nem adható meg.
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 612-028-00-6; VESZÉLY; H331 H311 H301 H319 H317 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, N; R: 23/24/25-36-43-50/53; S: (1/2)-28-36/37-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019