« vissza a keresési eredmény listához  
IZOAMIL-ALKOHOLICSC: 0798 (2015 június)
3-Metil-1-butanol
Izopentil-alkohol
Izobutil-karbinol
CAS #: 123-51-3
ENSZ #: 1105
EINECS #: 204-633-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  42° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  42° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon vízpermetet, alkohol-rezisztens habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Égő érzés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr. Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Fejfájás, Álmosság. Gyengeség. Hányinger. Hányás. Eszméletlenség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Tilos bármivel itatni! Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: védőruházat, szemvédő és az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható nem műanyag tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
FIGYELEM
Tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve ártalmas
Súlyos szemirritációt okoz
Okozhat légúti irritációt
Álmosságot vagy szédülést okozhat
Lenyelés közben a légutakba kerülve ártalmas lehet 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől és redukálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
IZOAMIL-ALKOHOL ICSC: 0798
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Ezzel irritáló füstöket képez. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Reagál redukálószerekkel. Ez robbanásveszélyt okoz. Megtámadja a műanyagokat és a bevonatokat. 

Képlet: C5H12O / (CH3)2CHCH2CH2OH
Molekulatömeg: 88.2
Forráspont: 132° C
Olvadáspont: -117° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.8
Oldékonyság vízben, g/100ml: 2.5 (mérsékelt)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.4
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.0
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.01
Lobbanáspont: 42° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 340° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.2-10.5 (100° C-on)
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.28
Viszkozitás: 4.67 mm²/s 25° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet. Az anyag irritálja a légutakat. Az anyag enyhén irritálja a bőrt. Lenyelése hatással lehet a központi idegrendszerre. Lenyelés közben az anyag hányást válthat ki, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 100 ppm mint TWA; 125 ppm mint STEL.
MAK: 73 mg/m³, 20 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 18 mg/m³, 5 ppm mint TWA; 37 mg/m³, 10 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 160).
ÁK: 18 mg/m³, CK: 37 mg/m³.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-006-00-7; FIGYELMEZTETÉS; H226 H332 H335 EUH066; Piktogram: GHS02 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 10-20-37-66; S: (2)-46; Megjegyzés: C 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019