« vissza a keresési eredmény listához  
FOSZALONICSC: 0797 (2010 november)
S-6-klór-2,3-dihidro-2-oxobenzoxazol-3-ilmetil-O,O-dietil-ditiofoszfát
Benzfosz
CAS #: 2310-17-0
ENSZ #: 2783
EINECS #: 218-996-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. A szerves oldószert tartalmazó, folyékony formulációk tűzveszélyesek lehetnek. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Hányinger. Izomrángás. Verejtékezés. Pupillaszűkület, izomgörcs, nyálfolyás. Hányás. Hasmenés. Nehézlégzés. Görcsök. Köhögés. Homályos látás. Öntudatlanság.  Kerülje el a por és a köd belégzését. Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxicenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve vagy a bőrrel érintkezve mérgező
Belégzése ártalmas .
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Súlyosan tengerszennyező. 
FOSZALON ICSC: 0797
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN VAGY FEHÉR KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve sósavat, nitrogén-oxidokat, foszfor-oxidokat és kén-oxidokat. 

Képlet: C12H15ClNO4PS2
Molekulatömeg: 367.8
Olvadáspont: 47.5-48° C
Sűrűség: 1.4 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.0003 (nagyon csekély)
Gőznyomás 25°C-on: elhanyagolható
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 4.3
Lobbanáspont: 100° C z.t. 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Kolinészteráz gátlás. Az anyag hatással lehet az idegrendszerre. Okozhat görcsöket és légzési depressziót. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. Az expozíció okozhat halált. Az anyag enyhén irritálja a szemet és a bőrt. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Kolinészteráz gátlás. Kumulatív hatás lehetséges. Lásd Akut veszélyek/tünetek. Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a táplálékláncban. 

MEGJEGYZÉSEK
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
Ha az anyagot tartalmazó készítményben oldószerek is vannak, tanulmányozza az oldószerek (ICSC) kártyáit is. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vér acetilkolinészteráz; 25 %-os aktivitás csökkenés az expozíció előtt mért egyéni alapaktivitáshoz viszonyítva.
Mintavétel időzítése: Nem kritikus.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 015-067-00-1; VESZÉLY; H301 H332 H312 H317H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 21-25-50/53; S: (1/2)-36/37-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019