« vissza a keresési eredmény listához  
FURFURIL-ALKOHOLICSC: 0794 (2019 november)
2-Furán-karbinol
Furfurál-alkohol
2-Furánmetanol
2-Hidroximetilfurán
CAS #: 98-00-0
ENSZ #: 2874
EINECS #: 202-626-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  75° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  75° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon alkohol-rezisztens habot, vízpermetet, port, szén-dioxidot.   

 SZIGORÚ HIGIÉNE! A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Szédülés. Fejfájás. Hányinger.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Száraz bőr. Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égő érzés. Fejfájás, Hányinger.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. A kiömlő folyadékot zárható nem-műanyag tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot inert adszorbenssel kell felitatni. A maradékot bő vízzel kell elmosni. TILOS a csatornába belemosni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Belélegezve halálos
Lenyelve vagy a bőrrel érintkezve mérgező
Szemirritációt okoz
Légúti irritációt okozhat
Feltételezhetően rákot okoz
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a felső légutakat és a vesét 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, savaktól és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
FURFURIL-ALKOHOL ICSC: 0794
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. VÖRÖSSÉ VAGY BARNÁVÁ VÁLIK, HA FÉNYNEK ÉS LEVEGŐNEK VAN KITÉVE. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Reagál erős oxidálószerekkel és savakkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a műanyagok egyes típusait. 

Képlet: C5H6O2
Molekulatömeg: 98.1
Forráspont: 170° C
Olvadáspont: -31° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.13
Oldékonyság vízben: szabadon oldódik
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 53
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.4
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 75° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 390° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.8-16.3
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.28
Viszkozitás: 4.09 mm²/s 25° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a felső légutakra és a vesére. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.2 ppm mint TWA; (bőr); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 3B 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 145).
ÁK: 20 mg/m³, CK: 40 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag). sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-018-00-2; VESZÉLY; H351 H331 H322 H302 H373 H319 H335; Piktogram: GHS06 GHS08.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019