« vissza a keresési eredmény listához  
DIFENIL-ÉTERICSC: 0791 (2014 április)
Fenoxibenzol
Fenil-éter
Difenil-oxid
1,1'-Oxibisz(benzol)
CAS #: 101-84-8
ENSZ #: 3077
EINECS #: 202-981-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés.  Használjon szellőztetést. Használjon helyi elszívást.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Ha szilárd: söpörje a kiömlött anyagot tartályba. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

enviro;aqua
FIGYELEM
Lenyelése ártalmas lehet
Enyhe bőrirritáló hatású
Szemirritációt okoz
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Tengerszennyező. 
DIFENIL-ÉTER ICSC: 0791
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK VAGY KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Reagál erős oxidálószerekkel. Az anyag képezhet robbanásveszélyes peroxidokat levegőnek kitéve. 

Képlet: C12H10O / C6H5OC6H5
Molekulatömeg: 170.2
Forráspont: 257° C
Olvadáspont: 28° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.08
Oldékonyság vízben, g/100ml: 0.002 (nagyon csekély)
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 2.7
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.9
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 115° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 610° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.8-15
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 4.21  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet, a bőrt és a felső légutakat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 1 ppm mint TWA; 2 ppm mint STEL.
MAK: 7.1 mg/m³, 1 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 7 mg/m³, 1 ppm mint TWA; 14 mg/m³, 2 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a halakban. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag expozíciójának az egészségre kifejtett hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 78).
ÁK: 7 mg/m³, CK: 14 mg/m³.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019