« vissza a keresési eredmény listához  
IZOPROPILIDÉNGLICERINICSC: 0790 (2000 december)
Glicerol-dimetilketál
2,2-Dimetil-1,3-dioxolán-4-ilmetanol
CAS #: 100-79-8
EINECS #: 202-888-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  80° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  80° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.   
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
 
IZOPROPILIDÉNGLICERIN ICSC: 0790
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN OLAJSZERŰ SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Reagál oxidálószerekkel. 

Képlet: C6H12O3
Molekulatömeg: 132.2
Forráspont: 188-189° C
Olvadáspont: -26.4° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.06
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás: lásd Megjegyzések
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.6
Lobbanáspont: 80° C z.t. 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
A gőznyomás ismeretlen az irodalomban. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019