« vissza a keresési eredmény listához  
DIETILÉN-GLIKOL-MONOBUTIL-ÉTER-ACETÁTICSC: 0789 (2004 április)
2-(2-Butoxietoxi)etanol-acetát
Butil-karbitol-acetát
Diglikol-monobutil-éter-acetát
Butil-digol-acetát
DEGBEA
CAS #: 124-17-4
EINECS #: 204-685-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség. Száraz bőr.  Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. Szellőztetés a padló mentén. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
DIETILÉN-GLIKOL-MONOBUTIL-ÉTER-ACETÁT ICSC: 0789
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Az anyag feltételezhetően robbanásveszélyes peroxidokat képez. Reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C10H20O4
Molekulatömeg: 204.3
Forráspont: 245-247° C
Olvadáspont: -32° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.98
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 6.5
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 5.3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 7.0
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 105° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 290° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.6-10.7
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.9  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet és a bőrt. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: 85 mg/m³, 10 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Lásd ICSC 0788.
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019