« vissza a keresési eredmény listához  
DIETILÉN-GLIKOL-MONOBUTIL-ÉTERICSC: 0788 (2004 április)
2-(2-Butoxietoxi)etanol
Diglikol-monobutil-éter
Butil-diglikol
DEGBE
CAS #: 112-34-5
EINECS #: 203-961-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  78° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  78° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést. Használjon helyi elszívást.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Száraz bőr.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
 
DIETILÉN-GLIKOL-MONOBUTIL-ÉTER ICSC: 0788
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Az anyag feltételezhetően robbanásveszélyes peroxidokat képez. Reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C8H18O3 / CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH
Molekulatömeg: 162.2
Forráspont: 230° C
Olvadáspont: -68° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.95
Oldékonyság vízben: nagyon jó
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.6
Lobbanáspont: 78° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 223° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.8-9.4
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.3  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége lassan kialakulhat; permetezés vagy szétszórás esetén azonban sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 10 ppm mint TWA.
MAK: 67 mg/m³, 10 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 67.5 mg/m³, 10 ppm mint TWA; 101.2 mg/m³, 15 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1.sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 49).
ÁK: 67.5 mg/m³, CK: 101.2 mg/m³.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-096-00-8; FIGYELMEZTETÉS; H319; Piktogram: GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xi; R: 36; S: (2)-24-26 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019