« vissza a keresési eredmény listához  
KOBALT(II)-KLORIDICSC: 0783 (2013 április)
Kobalt-diklorid
Kobalt-klorid
Kobalt-muriát
CAS #: 7646-79-9
EINECS #: 231-589-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Légszomj. Zihálás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr   Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hasmenés. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve ártalmas
Bőrrel érintkezve ártalmas lehet
Szemirritációt okoz
Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket és nehézlégzést okozhat
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Rákot okozhat belégzés esetén
Feltételezhetően genetikai károsodást okoz
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén lenyelve károsíthatja a pajzsmirigyet, a csontvelőt és a szívet
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Szárazon. Elkülönítve oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
KOBALT(II)-KLORID ICSC: 0783
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
HALVÁNYKÉK HIGROSZKÓPOS POR. RÓZSASZINNÉ VÁLIK, HA LEVEGŐNEK ÉS NEDVESSÉGNEK VAN KITÉVE. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Reagál oxidálószerekkel. 

Képlet: CoCl2
Molekulatömeg: 129.8
Forráspont: 1049° C
Olvadáspont: 735° C
Sűrűség: 3.4 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 53 (jó)
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.85  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. Lenyelése hatással lehet a szívre, a csontvelőre és a pajzsmirigyre. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint Co, belélegezhető frakció): 0.02 mg/m3, mint TWA; (DSEN); (RSEN); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen); BEI van.
MAK: (mint Co, inhalálható frakció): bőrön felszívódás (H); légúti és bőr allergizáló (SAH); rákkeltő kategória: 2; csírasejt mutagén csoport: 3A 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Akin ezen anyag asztmás tüneteket okozott, kerüljön el minden további érintkezést ezzel az anyaggal.
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Ezen a kártyán lévő ajánlások vonatkoznak a Kobalt(II)-klorid hidrátokra is: Kobalt(II)-klorid hexahidrát (CAS 7791-13-1), Kobalt(II)-klorid dihidrát (CAS 14216-74-1). 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 186 - Kobalt és szervetlen vegyületei, Co-ra számítva).
ÁK: 0,02 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag). sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet kobalt: 0,019 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Műszak után.
EU szerinti osztályozás:1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 027-004-00-5; VESZÉLY; H350 H341 H360F H302 H334 H317 H400 H410; Piktogram: GHS08 GHS07 GHS09; Megjegyzés: 1.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 49-60-22-42/43-68-50/53; S: 53-45-60-61; Megjegyzés: E, 1 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019