« vissza a keresési eredmény listához  
KOBALT (POR)ICSC: 0782 (2004 április)
CAS #: 7440-48-4
EINECS #: 231-158-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Spontán meggyulladhat, levegővel érintkezve.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben. Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik oxidáló anyagokkal vagy acetilénnel.  NEM érintkezhet oxidálószerekkel.  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon speciális port, száraz homokot. Más szer használata TILOS!   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Légszomj. Torokfájás. Zihálás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr   Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
KOBALT (POR) ICSC: 0782
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
EZÜSTSZÜRKE POR. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Az anyag , ha finom eloszlású spontán meggyulladhat levegővel és acetilénnel érintkezve. Reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: Co
Atomtömeg: 58.9
Forráspont: 2870° C
Olvadáspont: 1493° C
Sűrűség: 8.9 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A füst irritálja a légutakat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. Ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet tüdőre. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció): 0.02 mg/m3, mint TWA; (DSEN); (RSEN); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen); BEI van.
MAK: (inhalálható frakció): bőrön felszívódás (H); légúti és bőr allergizáló (SAH); rákkeltő kategória: 2; csírasejt mutagén csoport: 3A 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a halakban és a puhatestűekben. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Akin ezen anyag asztmás tüneteket okozott, kerüljön el minden további érintkezést ezzel az anyaggal.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 186 - Kobalt és szervetlen vegyületei, Co-ra számítva).
ÁK: 0,02 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag). sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet kobalt: 0,019 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Műszak végén.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 027-001-00-9; VESZÉLY; H334 H317 H413; Piktogram: GHS08.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 42/43-53; S: (2)-22-24-37-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019