« vissza a keresési eredmény listához  
KLÓRMEKVÁT-KLORIDICSC: 0781 (2000 december)
(2-Klóretil)trimetilammónium-klorid
2-Klór-N,N,N-trimetiletánaminium-klorid
Klórkolin-klorid
CAS #: 999-81-5
EINECS #: 213-666-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SERDÜLŐK ÉS GYERMEKEK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Lásd Lenyelés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT!  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Nyáladzás. Verejtékezés. Hasmenés. Szédülés. Fejfájás, Nehézlégzés. Hányinger. Pupillaszűkület.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Szárazon. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Tárolja üveg, nagy-sűrűségű műanyag, gumi vagy epoxi-gyanta védett fém tartályokban 
CSOMAGOLÁS
 
KLÓRMEKVÁT-KLORID ICSC: 0781
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN ~ FEHÉR RENDKÍVÜL HIGROSZKÓPOS KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat és sósavat. Lebomlik hevítésre erős, vizes lúgos oldatokkal. Ezzel trimetilamint és más gáz termékeket képez. Megtámad sok fémet, víz jelenlétében. 

Képlet: (ClCH2CH2N(CH3)3)Cl / C5H13Cl2N
Molekulatömeg: 158.1
Elbomlik 245° C-on
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 74 (jó)
Gőznyomás 20°C-on: elhanyagolható 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az aeroszol enyhén irritálja a szemet. Az anyag hatással lehet az idegrendszerre, kolinerg tünetekkel, acetilkolinészteráz gátlás nélkül. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. El kell kerülni a környezetbe juttatását a normális használattól eltérő körülmények között. 

MEGJEGYZÉSEK
Az atropin használata kontraindikált specifikus kezelésre.
Ha az anyagot tartalmazó készítményben oldószerek is vannak, tanulmányozza az oldószerek (ICSC) kártyáit is.
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 007-003-00-6; FIGYELMEZTETÉS; H312 H302; Piktogram: GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 21/22; S: (2)-36/37 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019