« vissza a keresési eredmény listához  
p-BENZOKINONICSC: 0779 (1997 október)
2,5-Ciklohexadién-1,4-dion
Kinon
1,4-Benzokinon
p-Kinon
CAS #: 106-51-4
ENSZ #: 2587
EINECS #: 203-405-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  38° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek. A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást! Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)!  Használjon vízpermetet, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Nehézlégzés. Légszomj. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Bőr elszineződés. Hólyagok.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Barna festenyzettség.  Viseljen védőszemüveget, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Égő érzés. Hasmenés. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve gyúlékony anyagoktól, redukálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Hűvösen. Szárazon. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
p-BENZOKINON ICSC: 0779
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SÁRGA KRISTÁLYOK. MÁR SZOBAHŐN IS SZUBLIMÁLHAT. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. Ha száraz, keverés, pneumatikus továbbítás, öntés, stb. hatására elektrosztatikusan feltöltődhet. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 60° C felett ha nedves. Ezzel szén-monoxidot képez. Az anyag gyenge oxidálószer. Hevesen reagál egyes gyúlékony anyagokkal, redukálószerekkel és erős bázisokkal. 

Képlet: C6H4O2
Molekulatömeg: 108.1
Forráspont: ~180° C
Olvadáspont: 116° C
Oldékonyság vízben: csekély
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 12
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.7
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.0
Lobbanáspont: 38-93° C
Lásd Megjegyzések.
Öngyulladási hőmérséklet: 560° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.2  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a szemre. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat légzési elégtelenséget és halált. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a bőrre és a szemre. Okozhat szaruhártya hám elszíneződést, gyulladást és károsodást. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.1 ppm mint TWA.
MAK: bőr allergizáló (SH); rákkeltő kategória: 3B; csírasejt mutagén csoport: 3B 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A fizikai tulajdonságok (pl. lobbanáspont) főleg a nedvességtől függnek.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 606-013-00-3; VESZÉLY; H331 H301 H319 H335 H315 H400; Piktogram: GHS06 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 23/25-36/37/38-50; S: (1/2)-26-28-45-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019