« vissza a keresési eredmény listához  
ANTIMON-HIDROGÉNICSC: 0776 (2008 november)
Stibin
Antimon-hidrid
Antimon-trihidrid
Hidrogén-antimonid
CAS #: 7803-52-3
ENSZ #: 2676

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik ózonnal vagy salétromsavval.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás.  Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben vízpermettel oltsa el.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Fejfájás. Gyengeség. Nehézlégzés. Hányinger. Gyenge és szabálytalan pulzus. Véres vizelet.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: légmentes vegyvédelmi öltözék, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes gáz
Belélegezve halálos
Károsíthatja a légutakat és a vért belélegezve 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 2.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Hűvösen. 
CSOMAGOLÁS
 
ANTIMON-HIDROGÉN ICSC: 0776
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN SŰRITETT GÁZ 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik lassan szobahőn. Lebomlik Gyorsan 200° C-on. Ezzel fém antimont és hidrogént képez. Ez fokozza a tűzveszélyt. Hevesen reagál klórral, tömény salétromsavval és ózonnal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: SbH3
Molekulatömeg: 124.8
Forráspont: -18° C
Olvadáspont: -88° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 2.26 (-25°C)
Oldékonyság vízben: csekély
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.4
Lobbanáspont: Tűzveszélyes gáz 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. Az anyag súlyosan irritálja a légutakat. Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat vérsejt pusztulást. Az expozíció a határérték felett, okozhat halált. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.1 ppm mint TWA 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A robbanási határok ismeretlenek az irodalomban, bár az anyag gyúlékony és lobbanáspontja < 61°C.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Az anyag szaga és a foglalkozási expozíciós határérték közötti viszony nem adható meg. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 23).
ÁK: 0,5 mg/m³, CK: 1 mg/m³.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn, N; R: 20/22-51/53; S: (2)-61; Megjegyzés: A, 1 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019