« vissza a keresési eredmény listához  
ANTIMONICSC: 0775 (2006 október)
Fekete antimon
Stibium
CAS #: 7440-36-0
ENSZ #: 2871
EINECS #: 231-146-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Bizonyos körülmények között gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben. Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik savakkal vagy halogénekkel.  TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet oxidálószerekkel, halogénekkel vagy savakkal.  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Lásd Lenyelés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányás. Hasmenés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve oxidálószerektől, savaktól, halogénektől és élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
ANTIMON ICSC: 0775
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
EZÜSTFEHÉR FÉNYES KEMÉNY TÖRÉKENY RÖGÖK VAGY DARK GREY POR. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Égéskor antimon oxidok (lásd ICSC 0012) mérgező füstjeit képezi. Hevesen reagál oxidálószerekkel, savakkal, halogénekkel és fémporokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Ha érintkezik savakkal mérgező gázt (stibin - lásd ICSC 0776) fejleszthet. 

Képlet: Sb
Atomtömeg: 121.8
Forráspont: 1635 ° C
Olvadáspont: 630 ° C
Sűrűség: 6.7 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat a szemen. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat különösen, ha a bőr füst expozíciónak van kitéve. Az anyagnak hatása lehet a tüdőre. Okozhat tüdőfibrózist. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.5 mg/m3, mint TWA.
MAK: (beleértve szervetlen vegyületeit, kivéve stibin): rákkeltő kategória: 2; csírasejt mutagén csoport: 3A 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Egyéb forráspontok: 1325°C, 1440°C, 1587 °C, 1750°C.
Ezen a kártyán lévő ajánlások csak az antimon fémre vonatkoznak.
Lásd ICSC 0012, 0220, 0776 és 1224. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 23.) Antimon és szervetlen vegyületei (Sb-ra számítva).
ÁK: 0,5 mg/m³.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019