« vissza a keresési eredmény listához  
p-TOLUOLSZULFONSAV (max. 5% kénsav)ICSC: 0773 (2006 október)
4-Metilbenzolszulfonsav
p-Metilfenilszulfonsav
CAS #: 104-15-4
ENSZ #: 2585
EINECS #: 203-180-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Égő érzés. Nehézlégzés. Légszomj.  Használjon helyi elszívást. Használjon légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Súlyos bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Égési seb.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Torokfájás. Égő érzés a torokban és a mellkasban. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. A kiömlött anyagot fedett száraz, műanyag tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncorr
VESZÉLY
Lenyelve ártalmas
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Szárazon. Elkülönítve erős bázisoktól és élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
p-TOLUOLSZULFONSAV (max. 5% kénsav) ICSC: 0773
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN HIGROSZKÓPOS PELYHEK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve kén-oxidokat. Az anyag erős sav. Hevesen reagál bázisokkal és korrodáló hatású. Megtámad sok fémet. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. 

Képlet: C7H8O3S / CH3C6H4SO3H
Molekulatömeg: 172.2
Olvadáspont: 106-107° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.24
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 67 (szabadon oldódik)
Lobbanáspont: 184° C z.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.9 (számított) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos helyi hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. Az aeroszol belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
ENSZ 2585 a nem több, mint 5% szabad kénsavat tartalmazó p-toluolszulfonsavra vonatkozik.
ENSZ 2583 a több, mint 5% szabad kénsavat tartalmazó p-toluolszulfonsavra vonatkozik.
A hidrált forma CAS száma: 6192-52-5. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 016-030-00-2; FIGYELMEZTETÉS; H319 H335 H315; Piktogram: GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xi; R: 36/37/38; S: (2)-26-37 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019