« vissza a keresési eredmény listához  
KUMOL-HIDROPEROXIDICSC: 0761 (2005 április)
alfa,alfa-Dimetilbenzil-hidroperoxid
Hidroperoxid, 1-metil-1-feniletil
Kumil-hidroperoxid
1-Metil-1-feniletil-hidroperoxid
CAS #: 80-15-9
ENSZ #: 3107
EINECS #: 201-254-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  79° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek. Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik szerves anyagokkal vagy redukáló anyagokkal.  TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet tűzveszélyes anyagokkal.  79° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést! Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Égő érzés. Köhögés. Nehézlégzés. Légszomj. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés. Hasi fájdalom. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot zárható műanyag tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 5.2 

TÁROLÁS
Elkülönítve gyúlékony anyagoktól, redukálószerektől, ásványi savaktól és élelemtől és takarmánytól. Hűvösen. Szárazon. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
KUMOL-HIDROPEROXID ICSC: 0761
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN ~ SÁRGA FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Robbanhat ~150° C fölé hevítve. Az anyag erős oxidálószer. Hevesen reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Lebomolhat hevesen kobalt, réz vagy ólom ötvözetekkel és ásványi savakkal érintkezve. 

Képlet: C9H12O2 / C6H5C(CH3)2OOH
Molekulatömeg: 152.2
Olvadáspont: -9° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.06
Oldékonyság vízben, g/100ml: 1.5
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 32
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.4
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.0
Lobbanáspont: 79° C z.t.
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.9-6.5
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.16  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. Belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A technikai termék bizonyos mennyiségű (10-20%) kumolt tartalmazhat, amely megváltoztatja a fizikai tulajdonságokat.
Más ENSZ szám 3109, Szerves peroxid, F típus.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 617-002-00-8; VESZÉLY; H242 H331 H312 H302 H373 H314 H410; Piktogram: GHS02 GHS06 GHS08 GHS05 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: O, T, N; R: 7-21/22-23-34-48/20/22-51/53; S: (1/2)-3/7-14-36/37/39-45-50-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019