« vissza a keresési eredmény listához  
KLÓRACETONICSC: 0760 (2006 október)
1-Klór-2-propanon
Acetonil-klorid
Monoklóraceton
CAS #: 78-95-5
ENSZ #: 1695 (stabilizált)
EINECS #: 201-161-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  35° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  35° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Égő érzés. Légszomj.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom. Hólyagok. Lásd Megjegyzések.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Könnyezés. Fájdalom. Égési seb.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égő érzés a torokban és a mellkasban.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. A kiömlő folyadékot fedett tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameskull;toxiccorr
VESZÉLY
Tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve mérgező
A bőrrel érintkezve vagy belélegezve halálos
Bőr irritációt okoz
Súlyos szemkárosodást okoz
Okozhat légúti irritációt 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 3 és 8; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Csak stabilizálva tárolható. Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Sötétben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
KLÓRACETON ICSC: 0760
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. SÖTÉTTÉ VÁLIK, HA FÉNYNEK VAN KITÉVE. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag lassan polimerizál fény hatására. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. Lebomlik hevítés és égés hatására. 

Képlet: C3H5ClO / ClCH2COCH3
Molekulatömeg: 92.5
Forráspont: 120° C
Olvadáspont: -45° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.1
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 10
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 1.5
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.2
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.03
Lobbanáspont: 35 ° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 610 ° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 3.4-?
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.28  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Könnyezés. Az anyag súlyosan irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 1 ppm mint STEL; (bőr) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A folyadékkal való érintkezést követően a hólyagképződés néhány óra késéssel jelentkezik.
A robbanási határok ismeretlenek az irodalomban, bár az anyag gyúlékony és lobbanáspontja < 61°C.
A foglalkozási expozíciós határértéket a munka során semmikor sem szabad túllépni.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019