« vissza a keresési eredmény listához  
4-AMINOBIFENILICSC: 0759 (2016 november)
(1,1'-Bifenil)-4-amin
p-Bifenilamin
p-Xenilamin
4-Aminodifenil
CAS #: 92-67-1
EINECS #: 202-177-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, száraz port, habot, szén-dioxidot.   

Lásd: HOSSZÚ IDEJŰ VAGY ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ HATÁSAI. MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Akut tünetek nem várhatók.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT!  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen szemvédőt, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. A kiömlött anyagot zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve ártalmas
Feltételezhetően genetikai károsodást okoz
Rákot okozhat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és savaktól. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni. 
4-AMINOBIFENIL ICSC: 0759
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN KÜLÖNBÖZŐ FORMÁJÚ, SZILÁRD ANYAG. BÍBORSZINÜVÉ VÁLIK, HA LEVEGŐNEK VAN KITÉVE. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Égéskor mérgező gázokat képez. Reagál erős oxidálószerekkel és savakkal. 

Képlet: C12H11N / C6H5-C6H4NH2
Molekulatömeg: 169.2
Forráspont: 302° C
Olvadáspont: 53° C
Sűrűség: 1.2 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.2 (csekély)
Lobbanáspont: 113° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 450° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.9
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 0.077
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.8  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe a por belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a hólyagra. Okozhat gyulladást és szöveti károsodást. Az anyag emberi rákkeltő. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (bőr); A1 (bizonyított emberi rákkeltő).
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 1; csírasejt mutagén csoport: 3A 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Különös figyelemmel kell lenni a vizeletüledék citológiára.
Különös figyelemmel kell lenni a vérvizelés tünetére.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 16).
MK: 10 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő anyag: 1A).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 012-072-00-6; VESZÉLY; H350 H302; Piktogram: GHS08 GHS07  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 45-22; S: 53-45; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019