« vissza a keresési eredmény listához  
TIRAMICSC: 0757 (2000 december)
Bisz(dimetiltiokarbamoil)-diszulfid
Tetrametiltioperoxidikarbonsav-diamid (((H2N)C(S))2S2)
Tetrametitiuram-o-diszulfid
TMTD
CAS #: 137-26-8
ENSZ #: 3077
EINECS #: 205-286-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. A szerves oldószert tartalmazó, folyékony formulációk tűzveszélyesek lehetnek. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! TERHES NŐK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Zavartság. Köhögés. Szédülés. Fejfájás. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve savaktól, erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Szárazon. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
TIRAM ICSC: 0757
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező füstöket képez, beleértve kén-oxidokat és szén-szulfidot. Reagál erős oxidálószerekkel, savakkal és oxidálható anyagokkal. 

Képlet: C6H12N2S4 / (CH3)2N-CS-S-S-CS-N(CH3)2
Molekulatömeg: 240.4
Forráspont 2.6kPa-nál: 129° C
Lásd Megjegyzések.
Olvadáspont: 155-156° C
Lásd Megjegyzések.
Sűrűség: 1.3 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás 20°C-on: elhanyagolható
Lobbanáspont: 89° C z.t.
Lásd Megjegyzések.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.82  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat permetezés vagy szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a pajzsmirigyre és a májra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.05 mg/m3, mint TWA; (SEN); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: bőr allergizáló (SH) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. El kell kerülni a környezetbe juttatását a normális használattól eltérő körülmények között. 

MEGJEGYZÉSEK
Az irodalomban leírt fizikai tulajdonságok következetlenek.
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat.
Alkoholos italok fogyasztása fokozza a károsító hatást.
Ha az anyagot tartalmazó készítményben oldószerek is vannak, tanulmányozza az oldószerek (ICSC) kártyáit is. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 006-005-00-4; FIGYELMEZTETÉS; H332 H302 H373 H319 H315 H317 H400 H410; Piktogram: GHS08 GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn, N; R: 20/22-36/38-43-48/22-50/53; S: (2)-26-36/37-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019