« vissza a keresési eredmény listához  
EPNICSC: 0753 (2008 november)
Tiofoszforsav, fenil-, O-etil O-(4-nitrofenil) észter
O-etil-O-4-nitrofenil-fenil-tioszfát
CAS #: 2104-64-5
ENSZ #: 2783
EINECS #: 218-276-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. A szerves oldószert tartalmazó, folyékony formulációk tűzveszélyesek lehetnek. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon port, alkohol-rezisztens habot, vízpermetet, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE! SERDÜLŐK ÉS GYERMEKEK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Pupillaszűkület. Izomgörcsök. Nyálfolyás. Verejtékezés. Izomrángás. Hányinger.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom. Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Azonnali orvosi ellátás szükséges. Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A ruházatot zárható tegye tartályba. Lásd Megjegyzések 
Szem Vörösség. Homályos látás.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por. Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Hányinger. Hasi görcsök. Hányás. Hasmenés. Álmosság. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS a csatornába belemosni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve, a bőrrel érintkezve vagy belélegezve halálos
Károsítja az idegrendszert az idegrendszert
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Súlyosan tengerszennyező. 
EPN ICSC: 0753
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SÁRGA KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat, foszfor-oxidokat és kén-oxidokat. Reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Lebomlik bázisok hatására. Ezzel nitrofenolt (lásd ICSC 0066) képez. 

Képlet: C14H14NO4PS
Molekulatömeg: 323.3
Forráspont 0.667kPa-nál: 215° C
Olvadáspont: 36° C
Sűrűség: 1.3 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 25° C-on: <0.01
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 4.78  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a bőrt. Kolinészteráz gátlás. Az anyag hatással lehet az idegrendszerre. Okozhat görcsöket és légzési elégtelenséget. Az expozíció okozhat eszméletlenséget és halált. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Kolinészteráz gátlás. Kumulatív hatás lehetséges. Lásd Akut veszélyek/tünetek. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció és gőz): 0.1 mg/m3, mint TWA; (bőr); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként); BEI van.
MAK: (inhalálható frakció): 0.5 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a halakban. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A szennyezett ruhát zárható zsákban vagy más tartályban kell elkülöníteni.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhetõ határértéke(i):
Vér: vörösvérsejt acetilkolinészteráz: < 25%-os aktivitáscsökkenés az expozíció elött mért alapaktivitáshoz viszonyítva. Mintavétel idõzítése: Nem kritikus.
Mintavétel idõzítése: Nem kritikus.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 015-036-00-2; VESZÉLY; H310 H300 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, N; R: 27/28-50/53; S: (1/2)-22-36/37-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019