« vissza a keresési eredmény listához  
TRIKLÓRNITROMETÁNICSC: 0750 (1998 november)
Klórpikrin
Nitro-triklórmetán
Nitrotriklórmetán
CAS #: 76-06-2
ENSZ #: 1580
EINECS #: 200-930-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Hasi fájdalom. Köhögés. Hasmenés. Szédülés. Fejfájás. Hányinger. Torokfájás. Hányás. Gyengeség. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás.  Viseljen védőszemüveget, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűtve. Sötétben tartandó. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
TRIKLÓRNITROMETÁN ICSC: 0750
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ KISSÉ OLAJSZERŰ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Robbanhat hevítésre vagy ütés/rázkódás hatására. Lebomlik hevítésre és fény hatására. Így mérgező füstöket képez, beleértve sósavat és nitrogén-oxidokat. Hevesen reagál alkoholos nátrium-hidroxiddal, nátrium-metoxiddal, propargil-bromiddal és hevített anilinnal. 

Képlet: CCl3NO2
Molekulatömeg: 164.4
Forráspont: 112° C
Olvadáspont: -64° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.7
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.162
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 2.7
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.7
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.12
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.1  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Könnyezés. Az anyag súlyosan irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. A gőz belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. Az expozíció a határérték felett, okozhat halált. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.1 ppm mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 0.68 mg/m³, 0.1 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 610-001-00-3; VESZÉLY; H330 H302 H319 H335 H315; Piktogram: GHS06.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+; R: 22-26-36/37/38; S: (1/2)-36/37-38-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019