« vissza a keresési eredmény listához  
RÓDIUM-TRIKLORID, TRIHIDRÁTICSC: 0746 (2018 május)
Ródium-klorid, trihidrát
CAS #: 13569-65-8
ENSZ #: 3260
EINECS #: 682-140-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle. Lásd Kémiai veszélyek.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Kerülje el a por és a köd belégzését. Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát! 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

correxcl mark;warn
VESZÉLY
Fémekre korrozív hatású lehet
Lenyelve ártalmas
Súlyos szemkárosodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Jól zárva. Szárazon. Lásd Kémiai veszélyek. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
RÓDIUM-TRIKLORID, TRIHIDRÁT ICSC: 0746
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
VÖRÖS HIGROSZKÓPOS POR. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve sósavat (lásd ICSC 0163). Ez mérgezésveszélyt okoz. Hevesen reagál vas-pentakarbonillal és cinkkel. Ez robbanásveszélyt okoz. 

Képlet: RhCl3 * 3 H2O / Cl3Rh * 3 H2O
Molekulatömeg: 263.3
Elbomlik 100° C-on
Relatív sűrűség (víz = 1): >1
Oldékonyság vízben: oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet és esetleg a légutakat. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul , különösen por esetében. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint Rh): 0.01 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: (mint Rh): rákkeltő kategória: 3B 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A ródium-klorid elnevezést gyakran használják mind a hidrált, mind a vizmentes formára.
Ezen anyag emberi egészségre kifejtett hatásáról nem áll rendelkezésre kielégítő adat, ezért a legnagyobb gondossággal kell eljárni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019