« vissza a keresési eredmény listához  
ENDOSZULFÁN (KEVERT IZOMÉREK)ICSC: 0742 (1998 március)
(1,4,5,6,7,7-Hexaklór-8,9,10-trinorborn-5-én-2,3-ilénbiszmetilén)szulfit
6,9-Metano-2,4,3-benzodioxatiepin, 6,7,8,9,10,10-hexaklór-1,5,5a,6,9,9a-hexahidro-, 3-oxid
CAS #: 115-29-7
ENSZ #: 2761
EINECS #: 204-079-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. A szerves oldószert tartalmazó, folyékony formulációk tűzveszélyesek lehetnek. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE! SERDÜLŐK ÉS GYERMEKEK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Lásd Lenyelés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Lásd Lenyelés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem   Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Kékes színű ajkak, kézkörmök és bőr. Zavartság. Fejfájás, Gyengeség. Szédülés. Hányinger. Hányás. Hasmenés. Görcsök. Nehézlégzés. Eszméletlenség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  Hánytatni kell (CSAK ESZMÉLETÉNÉL LÉVŐ SZEMÉLYT!). Pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS a csatornába belemosni! A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve savaktól, bázisoktól, vastól és élelemtől és takarmánytól. Szárazon. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Súlyosan tengerszennyező. 
ENDOSZULFÁN (KEVERT IZOMÉREK) ICSC: 0742
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
TISZTA SZINTELEN KRISTÁLYOK. JELLEGZETES SZAGÚ TECHNIKAI: BARNA LEMEZEK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez, beleértve kén-oxidokat és klórt. Reagál bázisokkal. Ezzel kén-dioxid füstöt képez. Ez mérgezésveszélyt okoz. Megtámadja a vasat. 

Képlet: C9H6Cl6O3S
Molekulatömeg: 406.9
Olvadáspont: 106° C (tiszta), 70-100° C (technikai)
Sűrűség: 1.7 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 80° C-on: 1.2
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.55/3.62  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre és a vérre. Okozhat ingerlékenységet, görcsöket és veseelégtelenséget. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat halált. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat permetezés vagy szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.1 mg/m3, mint TWA; (bőr); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a madarakra és a talaj organizmusokra. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a vízi szervezetekben. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. El kell kerülni a környezetbe juttatását a normális használattól eltérő körülmények között. 

MEGJEGYZÉSEK
Alkoholos italok fogyasztása fokozza a károsító hatást.
Ha az anyagot tartalmazó készítményben oldószerek is vannak, tanulmányozza az oldószerek (ICSC) kártyáit is.
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-052-00-5; VESZÉLY; H330 H300 H312 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 24/25-36-50/53; S: (1/2)-28-36/37-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019