« vissza a keresési eredmény listához  
KLÓRDÁN (TECHNIKAI TERMÉK)ICSC: 0740 (1998 március)
1,2,4,5,6,7,8,8-Oktaklór-2,3,3a,4,7,7a-hexahidro–4,7-metano-1H-indén
CAS #: 57-74-9
ENSZ #: 2996
EINECS #: 200-349-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS A szerves oldószert tartalmazó, folyékony formulációk tűzveszélyesek lehetnek. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon alkohol-rezisztens habot, port, szén-dioxidot, vízpermetet.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE! SERDÜLŐK ÉS GYERMEKEK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Lásd Lenyelés.  Használjon légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT!  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Zavartság. Görcsök. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  Pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól, bázisoktól és összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Jól zárva. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Súlyosan tengerszennyező. 
KLÓRDÁN (TECHNIKAI TERMÉK) ICSC: 0740
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
TECHNIKAI MINŐSÉG: VILÁGOSSÁRGA ~ BOROSTYÁNSÁRGA, VISZKÓZUS FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Lebomlik bázisokkal érintkezve. Így mérgező füstöket képez, beleértve foszgént és sósavat. Megtámadja a vasat, a cinket, a műanyagokat, a gumit és a bevonatokat. 

Képlet: C10H6Cl8
Molekulatömeg: 409.8
Forráspont 0.27kPa-nál: 175° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.59 - 1.63
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 0.0013
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.78  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az expozíció ha nagyfokú, okozhat dezorientációt, remegést, görcsöket, légzési elégtelenséget és halált. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat permetezés esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a májra és az immunrendszerre. Okozhat szöveti károsodást és májkárosodást. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció és gőz): 0.5 mg/m3, mint TWA; (bőr); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: (inhalálható frakció): 0.5 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(8); bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 3B 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a talaj organizmusokra és a méhekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. 

MEGJEGYZÉSEK
Ha az anyagot tartalmazó készítményben oldószerek is vannak, tanulmányozza az oldószerek (ICSC) kártyáit is.
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat.
Lásd ICSC 0743. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 183).
ÁK: 0.5 mg/m³, CK: 4 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-047-00-8; FIGYELMEZTETÉS; H351 H312 H302 H400 H410; Piktogram: GHS08 GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn, N; R: 21/22-40-50/53; S: (2)-36/37-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019