« vissza a keresési eredmény listához  
BENZ(ghi)PERILÉNICSC: 0739 (1999 október)
1,12-Benzperilén
CAS #: 191-24-2
EINECS #: 205-883-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Bizonyos körülmények között gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
BENZ(ghi)PERILÉN ICSC: 0739
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
HALVÁNYSÁRGA - ZÖLD KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Hevítve mérgező füstök keletkeznek. Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez. 

Képlet: C22H12
Molekulatömeg: 276.3
Forráspont: 550° C
Olvadáspont: 278° C
Sűrűség: 1.3 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 6.58  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a levegő minőségre és a vízminőségre. 

MEGJEGYZÉSEK
Benz(k)fluorantén a policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-ok) összetevőjeként van jelen a környezetben, rendszerint szerves anyagok, különösen a fosszilis üzemanyagok és a dohány tökéletlen égése vagy pirolízise következtében.
Elégtelen adat áll rendelkezésre ezen anyag egészségi hatásait illetően, ezért a legnagyobb gondossággal kell eljárni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019