« vissza a keresési eredmény listához  
4-VINILTOLUOLICSC: 0735 (1997 július)
1-Etenil-4-metilbenzol
p-Viniltoluol
p-Metilsztirol
CAS #: 622-97-9
ENSZ #: 2618
EINECS #: 210-762-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes. Hevítés nyomásemelkedést okoz, a szétrobbanás kockázatával.  52.8° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  52.8° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Álmosság. Letargia. Fejfájás. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr. Vörösség.  Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. Szellőztetés. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és erős savaktól. Jól zárva. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Csak stabilizálva tárolható. 
CSOMAGOLÁS
Tengerszennyező. 
4-VINILTOLUOL ICSC: 0735
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizálhat melegítés hatására. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. Reagál erős oxidálószerekkel és erős savakkal. 

Képlet: CH3C6H4CH=CH2 / C9H10
Molekulatömeg: 118.2
Forráspont: 173° C
Olvadáspont: -34° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.897
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, kPa 20° C-on: <0.1
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.1
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 52.8° C
Öngyulladási hőmérséklet: 515° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.1-5.3
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.580  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. Az anyagnak hatása lehet a májra és a vesére. Okozhat szöveti károsodást. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: 98 mg/m³, 20 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: D.
TLV (lásd Megjegyzések) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Lásd ICSC 0514. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019