« vissza a keresési eredmény listához  
DINITROBENZOL (IZOMEREK KEVERÉKE)ICSC: 0725 (2001 október)
Benzol, dinitro
DNB
CAS #: 25154-54-5
ENSZ #: 3443
EINECS #: 246-673-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Fejfájás. Kék ajkak, körmök és bőr. Gyengeség. Szédülés. Nehézlégzés. Hányinger. Álmosság.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni kell (CSAK ESZMÉLETÉNÉL LÉVŐ SZEMÉLYT!). Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, fémporoktól és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
DINITROBENZOL (IZOMEREK KEVERÉKE) ICSC: 0725
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ FEHÉR ~ HALVÁNYSÁRGA KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Robbanhat hevítésre még levegő hiányában is. Hevesen reagál fémporokkal és erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. 

Képlet: C6H4(NO2)2 / C6H4N2O4
Molekulatömeg: 168.1
Forráspont: ~300° C
Sűrűség: 1.6 g/cm³
Oldékonyság vízben: csekély
Gőznyomás, kPa 20° C-on: <0.1
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.01
Lobbanáspont: 150° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 470° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.46-1.58  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vérre és a májra. Okozhat vérszegénységet és májkárosodást. Az anyagnak hatása lehet az idegrendszerre. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. Okozhat látászavart. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.15 ppm mint TWA; (bőr); BEI van.
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 3B 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Alkoholos italok fogyasztása fokozza a károsító hatást.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
Lásd ICSC 0460, 0691 és 0692. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 108).
ÁK: 1 mg/m³, CK: 2 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 609-004-00-2; VESZÉLY; H330 H310 H300 H373 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, N; R: 26/27/28-33-50/53; S: (1/2)-28-36/37-45-60-61; Megjegyzés: C 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019