« vissza a keresési eredmény listához  
BENZ(k)FLUORANTÉNICSC: 0721 (1999 március)
Dibenz(b,jk)fluorén
8,9-Benzfluorantén
11,12-Benzfluorantén
CAS #: 207-08-9
EINECS #: 205-916-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS         A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
BENZ(k)FLUORANTÉN ICSC: 0721
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SÁRGA KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Hevítve mérgező füstök keletkeznek. Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez. 

Képlet: C20H12
Molekulatömeg: 252.3
Forráspont: 480° C
Olvadáspont: 217° C
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 6.84  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 2; csírasejt mutagén csoport: 3B 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a levegő minőségre és a vízminőségre. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a rákokban és a halakban. 

MEGJEGYZÉSEK
Benz(k)fluorantén a policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-ok) összetevőjeként van jelen a környezetben, rendszerint szerves anyagok, különösen a fosszilis üzemanyagok és a dohány tökéletlen égése vagy pirolízise következtében.
ACGIH ajánlása: a benz(b)fluorantén tartalmú környezet értékelése a kőszénkátrányból származó benzolban oldható illékony anyagok 0.2 mg/m3 TLV-TWA értéke alapján történjen.
Ezen anyag emberi egészségre kifejtett hatásáról nem áll rendelkezésre kielégítő adat, ezért a legnagyobb gondossággal kell eljárni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 601-036-00-5; VESZÉLY; H350 H400 H410; Piktogram: GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 45-50/53; S: 53-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019