« vissza a keresési eredmény listához  
BENZ(b)FLUORANTÉNICSC: 0720 (1999 március)
2,3-Benzofluorantén
Benz(e)fluorantén
3,4-Benzfluorantén
Benz(e)acefenantrilén
CAS #: 205-99-2
EINECS #: 205-911-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS         A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
BENZ(b)FLUORANTÉN ICSC: 0720
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Hevítve mérgező füstök keletkeznek. Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez. 

Képlet: C20H12
Molekulatömeg: 252.3
Forráspont: 481° C
Olvadáspont: 168° C
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 6.12  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. Genetikai károsodást okozhat embernél. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 2; csírasejt mutagén csoport: 3B 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a levegő minőségre és a vízminőségre. 

MEGJEGYZÉSEK
Benz(b)fluorantén a policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-ok) összetevőjeként van jelen a környezetben, rendszerint szerves anyagok, különösen a fosszilis üzemanyagok és a dohány tökéletlen égése vagy pirolízise következtében.
ACGIH ajánlása: a benz(b)fluorantén tartalmú környezet értékelése a kőszénkátrányból származó benzolban oldható illékony anyagok 0.2 mg/m3 TLV-TWA értéke alapján történjen.
TLV Megjegyzés: Bármelyik úton való expozíciót a lehetséges legalacsonyabb szinten kell tartani.
Ezen anyag emberi egészségre kifejtett hatásáról nem áll rendelkezésre kielégítő adat, ezért a legnagyobb gondossággal kell eljárni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 601-034-00-4; VESZÉLY; H350 H400 H410; Piktogram: GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 45-50/53; S: 53-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019