« vissza a keresési eredmény listához  
NÁTRIUMICSC: 0717 (2006 április)
CAS #: 7440-23-5
ENSZ #: 1428
EINECS #: 231-132-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik savakkal, halogénekkel vagy vízzel.  NEM érintkezhet vízzel, savakkal vagy halogénekkel. TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!    Használjon speciális port, száraz homokot. Más szer használata TILOS!  Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Égő érzés.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Fájdalom. Hólyagok. Súlyos bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Súlyos, mély égések. Látásvesztés.  Viseljen arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. A kiömlött anyagot fedje be száraz porral. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecorr
VESZÉLY
Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4-3; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Tartsa ásványi olaj alatt. Szárazon. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni. 
NÁTRIUM ICSC: 0717
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
EZÜSTSZINŰ VÁLTOZATOS FORMÁJÚ SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál vízzel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Lebomlik gyorsan levegő és nedvesség hatására. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. 

Képlet: Na
Atomtömeg: 23.0
Forráspont: 880° C
Olvadáspont: 97.4° C
Sűrűség: 0.97 g/cm³
Oldékonyság vízben: reakció
Gőznyomás 20°C-on: elhanyagolható
Öngyulladási hőmérséklet: 120-125° C  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Lásd ICSC 0360 (nátrium-hidroxid). 

Belégzési kockázat
 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A nátrium mindíg ásványolaj alatt tartandó.
Hevesen reagál olyan tűzoltó anyagokkal, mint: a víz és a szén-dioxid. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 011-001-00-0; VESZÉLY; H260 H315 EUH014; Piktogram: GHS02 GHS05.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, C; R: 14/15-34; S: (1/2)-5-8-43-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019