« vissza a keresési eredmény listához  
KÁLIUM-PERKLORÁTICSC: 0714 (2003 november)
Kálium-hiperklorát
Perklórsav, kálium só
Peroidin
CAS #: 7778-74-7
ENSZ #: 1489
EINECS #: 231-912-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet tűzveszélyes anyagokkal.  NE tegye ki súrlódásnak vagy rázásnak!  A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot zárható tartályokba kell söpörni. A maradékot bő vízzel kell elmosni. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 5.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve gyúlékony anyagoktól és redukálószerektől. Lásd Kémiai veszélyek. 
CSOMAGOLÁS
 
KÁLIUM-PERKLORÁT ICSC: 0714
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN KRISTALYOK VAGY FEHÉR KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró klór és klóroxidok füstöket képez. Az anyag erős oxidálószer. Reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: KClO4
Molekulatömeg: 138.5
Elbomlik 400° C-on
Sűrűség: 2.5 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 1.8  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Sokk-érzékennyé válik, ha szerves anyagokkal szennyezett.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 017-008-00-5; VESZÉLY; H271 H302; Piktogram: GHS03 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: O, Xn; R: 9-22; S: (2)-13-22-27 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019