« vissza a keresési eredmény listához  
DEKABORÁN (14)ICSC: 0712 (1997 október)
CAS #: 17702-41-9
ENSZ #: 1868
EINECS #: 241-711-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  80° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek. A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet halogénezett vegyületekkel vagy oxidálószerekkel.  80° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon speciális port, száraz homokot. Más szer használata TILOS!  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Szédülés. Álmosság. Fejfájás. Verejtékezés. Hányinger. Torokfájás. Gyengeség. Remegés. Koordinációs zavar. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést (ha por, ne), helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség.  Viseljen arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  Hánytatni kell (CSAK ESZMÉLETÉNÉL LÉVŐ SZEMÉLYT!). Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4.1; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól, halogénektől és oxidálószerektől. Hűvösen. Szárazon. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
DEKABORÁN (14) ICSC: 0712
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN ~ SÁRGA KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Robbanhat hevítésre vagy lánggal érintkezve. Lebomlik lassan 300° C-on. Ezzel bórt és tűzveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. Lebomlik égéskor. Így mérgező bór-oxidok füstöket képez. Lassan reagál halogénezett anyagokkal és éterekkel. Ezzel ütés-érzékeny anyagokat képez. Robbanásszerűen reagál oxidálószerekkel. Reagál vízzel és nedvességgel. Ezzel tűzveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. Megtámadja a természetes gumit, egyes szintetikus gumikat, egyes zsírokat és egyes nedvesítő anyagokat. 

Képlet: B10H14
Molekulatömeg: 122.2
Forráspont: 213° C
Olvadáspont: 99.6° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.9
Oldékonyság vízben: hideg vízben kissé oldódik, forró vízben hidrolizál
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 6.65
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.2 (forrásponton)
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 80° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 149° C
Robbanási határok, térf% levegőben: lásd Megjegyzések 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az aeroszol irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Okozhat fáradtságot, túlzott ingerlékenységet és narkózist. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre. Okozhat fáradtságot, koncentrálóképtelenséget és koordináció hiányt. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.05 ppm mint TWA; 0.15 ppm mint STEL; (bőr).
MAK: 0.25 mg/m³, 0.05 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A tünetek gyakran 24-48 óra késéssel jelentkeznek az expozíció után.
Robbanási határok ismeretlenek az irodalomban.
Hevesen reagál olyan tűzoltó anyagokkal, mint: a halonok.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 63).
ÁK: 0,3 mg/m³, CK: 0.3 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019