« vissza a keresési eredmény listához  
OXÁLSAV-DIHIDRÁTICSC: 0707 (2009 november)
Etándisav dihidrát
CAS #: 6153-56-6
ENSZ #: 3261
EINECS #: 205-634-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Égő érzés. Légszomj. Nehézlégzés. Fejfájás.  Használjon szellőztetést (ha por, ne), helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse a bőrt bőséges vízzel vagy zuhannyal legalább 15 percig. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Égési seb.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Torokfájás. Égő érzés. Hasi fájdalom. Nehézlégzés. Görcsök. Bénulás. Szívritmus zavar. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék, védőkesztyű és szemvédő. A kiömlött anyagot fedett műanyag tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

correxcl mark;warn
VESZÉLY
Lenyelve ártalmas
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Légúti irritációt okozhat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
OXÁLSAV-DIHIDRÁT ICSC: 0707
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik forró felületekkel vagy lángokkal érintkezve. Ezzel hangyasavat és szén-monoxidot képez. Az oldat vízben közepesen erős sav. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Reagál egyes ezüst vegyületekkel. Ezzel robbanásveszélyes ezüst-oxalátot képez. Megtámadja a műanyagok egyes fajtáit. 

Képlet: C2H2O4 . 2 H2O / (COOH)2 . 2 H2O
Molekulatömeg: 126.1
Olvadáspont: 101-102 ° C
Lásd Megjegyzések.
Sűrűség: 1.65 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 13-14
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.81  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. Súlyos helyi hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. Az anyag hatással lehet a kalcium egyensúlyra, lenyelés esetén. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat halált. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az expozíció eredményezhet vesekövet, lassan gyógyuló fekélyeket és fekete körmöket. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 1 mg/m3, mint TWA; 2 mg/m³ mint STEL.
EU-OEL: 1 mg/m³ mint TWA 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A kristályvíz elvesztése okozta látható olvadáspont van megadva.
Az anyag 100 ° C-on végzett óvatos szárítással dehidratálható, de a szublimáció révén jelentős veszteség következik be.
Lásd ICSC 0529. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 250- Oxálsav, vízmentes).
ÁK: 1 mg/m³.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-006-00-8; FIGYELMEZTETÉS; H312 H302; Piktogram: GHS07; Megjegyzés: A.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 21/22; S: (2)-24/25 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019