« vissza a keresési eredmény listához  
TRIFENILFOSZFINICSC: 0700 (2016 november)
Trifenilfoszfor
CAS #: 603-35-0
EINECS #: 210-036-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Lásd Megjegyzések Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy arcvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Köhögés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health haz
FIGYELEM
Lenyelve ártalmas
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja az idegrendszert 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve oxidálószerektől és savaktól. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
TRIFENILFOSZFIN ICSC: 0700
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN FEHÉR KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így nagyon mérgező foszfor-oxid és foszfin füstöket képez. Reagál erős savakkal és erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C18H15P / (C6H5)3P
Molekulatömeg: 262.3
Forráspont: 377° C
Olvadáspont: 80° C
Sűrűség: 1.1 g/cm³
Oldékonyság vízben, mg/l 25° C-on: 0.09 (nagyon csekély)
Gőznyomás, Pa 50° C-on: 0.017
Lobbanáspont: 182° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 425° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 5.69  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Az anyagnak hatása lehet az idegrendszerre. Okozhat kóros működést. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: (inhalálható frakció): 5 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőr allergizáló (SH); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a környezetben. 

MEGJEGYZÉSEK
A szennyezett ruhát zárható zsákban vagy más tartályban kell elkülöníteni.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019