« vissza a keresési eredmény listához  
FORMALDEHID (37%-OS OLDAT, METANOL MENTES)ICSC: 0695 (2012 június)
Metanal
Formalin
CAS #: 50-00-0
ENSZ #: 2209
EINECS #: 200-001-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon nagy mennyiségű vizet, vízpermetet.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Égő érzés a szegycsont mögött. Fejfájás. Légszomj.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Könnyezés. Vörösség. Fájdalom. Súlyos égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égések a szájban és a torokban. Hányinger. Hasi fájdalom. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet és az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccorrcancer;health haz
VESZÉLY
Gyúlékony folyadék
Lenyelve, a bőrrel érintkezve vagy belélegezve mérgező
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Rákot okozhat belégzés esetén
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Légúti irritációt okozhat
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Hűvösen. Jól zárva. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Elkülönítve savaktól, erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Lásd Kémiai veszélyek. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
FORMALDEHID (37%-OS OLDAT, METANOL MENTES) ICSC: 0695
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizálhat ha nincs stabilizálva. Reagál savakkal és erős oxidálószerekkel. 

Képlet: H2CO
Molekulatömeg: 30.0
Forráspont: 98° C
Oldékonyság vízben: elegyedő
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.8
Lobbanáspont: 83° C z.t.
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.2
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.03  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet és a bőrt. A gőz súlyosan irritálja a légutakat. Nagy koncentráció belégzése tüdőödémát okozhat, de csak a maró hatás szemen és felső légutakban megnyilvánuló, kezdeti tüneteit követően. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. A gőz ismételt vagy krónikus belégzése a felső légutak krónikus gyulladását okozhatja. Az anyag emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.1 ppm mint TWA; 0.3 ppm mint STEL; (SEN); A1 (bizonyított emberi rákkeltő).
MAK: 0.37 mg/m³, 0.3 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); bőr allergizáló (SH); rákkeltő kategória: 4; terhességi kockázati csoport: C; csírasejt mutagén csoport: 5.
EU-OEL: 0.37 mg/m³, 0.3 ppm mint TWA; 0.74 mg/m³, 0.6 ppm mint STEL; (bőr allergizáló); (lásd Megjegyzések) 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
A kereskedelmi készítményekhez stabilizátorként vagy gátlószerként hozzáadott metanol befolyásolhatja az anyag fizikai és toxikológiai tulajdonságait.
Lásd ICSC 0057.
EU OEL: 0.62 mg/m3 vagy 0.5 ppm az egészségügyi, temetkezési és balzsamozási szektorokban 2024. július 11.-ig 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 135).
ÁK: 0.6 mg/m³, CK: 0.6 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), m (maró hatású anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag), k (1B).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 605-001-00-5; VESZÉLY; H350 H341 H301 H311 H331 H314 H317; Piktogram: GHS08 GHS06 GHS0; Megjegyzés: B, D.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 23/24/25-34-40-43; S: (1/2)-26-36/37/39-45-51; Megjegyzés: B, D 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019