« vissza a keresési eredmény listához  
FOSZFINICSC: 0694 (2013 április)
Foszfor-trihidrid
Hidrogén-foszfid
CAS #: 7803-51-2
ENSZ #: 2199
EINECS #: 232-260-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes. Spontán meggyulladhat, levegővel érintkezve. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet forró felületekkel.  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás.  Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben porral, szén-dioxiddal oltsa el.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! ELSŐSEGÉLY: HASZNÁLJON SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZT! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fejfájás. Szédülés. Hányinger. Hasmenés. Mellkasi fájdalom. Légszomj. Szabálytalan pulzus. Görcsök. Öntudatlanság.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet oxigén alkalmazása. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű. Védő ruházat.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Evés előtt kezet kell mosni.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Szellőztetés. Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecylinder;gasskull;toxiccorr
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes gáz
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat
Belélegezve halálos
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 2.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
FOSZFIN ICSC: 0694
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN SŰRITETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Így mérgező füstöket képez, beleértve foszfor-oxidokat. Hevesen reagál levegővel, oxigénnel, oxidálószerekkel, mint klór-oxidok, nitrogén-oxidokkal, fém-nitrátokkal, halogénekkel és sok más anyaggal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámad sok fémet. 

Képlet: PH3
Molekulatömeg: 34.00
Forráspont: -87.7° C
Olvadáspont: -133° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.8
Sűrűség (gáz): 1.53 kg/m³
Oldékonyság vízben, ml/100ml 17° C-on: 26 (nagyon csekély)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 3488
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.18
Lobbanáspont: Tűzveszélyes gáz
Öngyulladási hőmérséklet: 38° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.6 - 100 (becsült) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a légutakat. Ezen gáz belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre, a szív-érrendszerre, a szívre, a gyomor-bél traktusra, a májra és a vesére. Okozhat működés károsodást. Az expozíció a határérték felett, okozhat eszméletlenséget és halált. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Előfordulhatnak nem specifikus panaszok, mint gyomor-bél rendellenességek, fejfájás, hányinger, stb. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.05 ppm mint TWA; (plafon érték): 0.15 ppm mint STEL; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 0.14 mg/m³, 0.1 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 0.14 mg/m³, 0.1 ppm mint TWA; 0.28 mg/m³, 0.2 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását.
A technikai termék szobahőn gyakran spontán meggyullad, szennyeződésként jelenlévő más foszfor-hidridek, különösen difoszfin (CAS:13445-5-6) miatt.
Ha tiszta, 200 ppm (278 mg/m3) koncentrációig szagtalan (erősen mérgező szint).
A technikai terméknek fokhagyma vagy rothadt hal szaga van a szennyezők miatt.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 136).
ÁK: 0,14 mg/m³, CK: 0,28 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 015-181-00-1; VESZÉLY; H350 H220 H330 H314 H400; Piktogram: GHS02 GHS04 GHS06 GHS05 GHS09; Megjegyzés: U.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F+, T+, N; R: 12-17-26-34-50; S: (1/2)-28-36/37-45-61-63 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019