« vissza a keresési eredmény listához  
CIKLOFOSZFAMIDICSC: 0689 (2017 április)
2-Bisz(2-klóretil)amin
N,N-Bisz(2-klóretil)tetrahidro-2H-1,3,2-oxazafoszforin-2-amin-2-oxid
CAS #: 50-18-0
ENSZ #: 3464
EINECS #: 200-015-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! SZOPTATÓ NÕK EXPOZÍCIÓJÁT EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon zárt rendszert és szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem   Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés Hasmenés. Szédülés. Hányinger. Hányás. Hasi fájdalom.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve mérgező
Genetikai károsodást okozhat
Rákot okozhat
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
A szoptatott gyermeket károsíthatja
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a vért, a csontvelőt és a tüdőt 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Szárazon. Sötétben tartandó. Jól zárva. Lásd Kémiai veszélyek. 
CSOMAGOLÁS
 
CIKLOFOSZFAMID ICSC: 0689
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FINOM FEHÉR KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező füstöket képez, beleértve foszfor-oxidokat és nitrogén-oxidokat. Lebomlik erős oxidálószerek, nedvesség és fény hatására. 

Képlet: C7H15Cl2N2O2P
Molekulatömeg: 261.1
Olvadáspont: 49.5 - 53° C
Forráspont: 336° C
Sűrűség: 1.48 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/l 20° C-on: 40 (mérsékelt)
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 0.006 (számított)
Lobbanáspont: 113° C z.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.63  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján és az anyag aeroszoljának belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag hatással lehet a vérre, a hólyagra, a központi idegrendszerre és a szívre. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vérre, a hólyagra, a tüdőre és a csontvelőre. Okozhat fehérvérsejtszám csökkenést, hólyaghurutot és tüdőfibrózist. Az anyag emberi rákkeltő. Az emberi csírasejtek öröklődő genetikus károsodását okozhatja. Súlyos toxikus hatása van az emberi reprodukcióra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
A monohidrát CAS száma: 6055-19-2.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019