« vissza a keresési eredmény listához  
AKRILSAVICSC: 0688 (2013 április)
Etilén-karbonsav
Propénsav
CAS #: 79-10-7
ENSZ #: 2218 (stabilizált)
EINECS #: 201-177-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  48° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  48° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést! A gőzök gátolatlanok és polimerizálódhatnak az elszívó és szellőztető berendezésekben, üzemzavart kockáztatva.  Használjon vízpermetet, alkohol-rezisztens habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Égő érzés. Légszomj. Nehézlégzés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom. Súlyos bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Szaruhártya sérülés.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés. Hasmenés. Sokk vagy ájulás. Eszméletlenség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecorrskull;toxic
VESZÉLY
Tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve, a bőrrel érintkezve vagy belélegezve mérgező
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Okozhat légúti irritációt
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős bázisoktól, erős savaktól és élelemtől és takarmánytól. Sötétben tartandó. Csak stabilizálva tárolható. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. A tárolási körülmények a használt gátló anyag típusától függően változhatnak. Vegye figyelembe a gyártó helyes tárolási körülményekre vonatkozó előirásait. Lásd Megjegyzések. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Csak üveg, rozsdamentes acél, alumínium vagy polietilén bélésű tartályban tárolható. 
AKRILSAV ICSC: 0688
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőzök gátolatlanok és polimerizálhatnak a szelepekben vagy láng-gátlókban, elzáródást okozva. 

Kémiai veszélyek
Az anyag könnyen polimerizál hevítés következtében vagy fény, oxigén, oxidálószerek, mint peroxidok vagy más aktivátorok (savak, vas-sók) hatására.. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez. Az anyag közepesen erős sav. Hevesen reagál erős bázisokkal és aminokkal. Megtámad sok fémet beleértve a nikkelt és a rezet. 

Képlet: C3H4O2 / CH2=CHCOOH
Molekulatömeg: 72.07
Forráspont: 141° C
Olvadáspont: 14° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.05
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 413
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.5
Lobbanáspont: 48-55° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 395° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 3.9-19.8
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.36 (becsült)
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.01 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre és a bőrre. Lenyelve maró hatású. A gőz súlyosan irritálja a szemet és a légutakat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat , permetezés vagy szétszórás esetén sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a felső légutakra és a tüdőre. Okozhat csökkent tüdőműködést és légúti hiperreaktivitást. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 2 ppm mint TWA; (bőr); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 30 mg/m³, 10 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 29 mg/m³, 10 ppm mint TWA; 59 mg/m³, 20 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Az akrilsavat polimerizáció gátlók hozzáadásával stabilizált formában forgalmazzák (lásd Kémiai veszélyek),
Az Akrilsav 14 °C alatt megszilárdul, ami a stabilizáló lokális hiányához vezet. Felolvasztáskor a gyártó utasításait kell követni.
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
Akin ezen anyaggal érzékenységi tünetek jelentkeztek, kerüljön el minden további érintkezést ezzel az anyaggal vagy más akrilátokkal. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (sorszám: 9).
ÁK: 29 mg/m³, CK: 59 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: m (maró hatású anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-061-00-8; VESZÉLY; H226 H332 H312 H302 H314 H400; Piktogram: GHS02 GHS05 GHS07 GHS09; Megjegyzés: D.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: C, N; R: 10-20/21/22-35-50; S: (1/2)-26-36/37/39-45-61; Megjegyzés: D 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019