« vissza a keresési eredmény listához  
VINILIDÉN-FLUORIDICSC: 0687 (1997 augusztus)
R1132a
Vinilidén-difluorid
1,1-Difluoretilén
1,1-Difluoretén
CAS #: 75-38-7
ENSZ #: 1959
EINECS #: 200-867-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. Robbanószer  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel), ha folyadék állapotú. Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben porral, szén-dioxiddal oltsa el.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű. Védő ruházat.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem   Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Szellőztetés. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Csak stabilizálva tárolható. 
CSOMAGOLÁS
 
VINILIDÉN-FLUORID ICSC: 0687
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN SŰRITETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. A gáz nehezebb a levegőnél és alacsony belmagasságú helyiségekben felhalmozódhat, oxigénhiányt okozva. Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. 

Kémiai veszélyek
Az anyag képezhet robbanásveszélyes peroxidokat. Az anyag polimerizálhat. Ez tűz és robbanás veszéllyel járó nagy mennyiségű hőképződést okoz. Hevítés heves égést vagy robbanást okozhat. Lebomlik hevítés és égés hatására. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve hidrogén-fluoridot, fluort és fluoridokat. Hevesen reagál oxidálószerekkel és sok más anyaggal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C2H2F2 / CH2=CF2
Molekulatömeg: 64.04
Forráspont: -83° C
Olvadáspont: -144° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.6
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.2
Lobbanáspont: Tűzveszélyes gáz
Öngyulladási hőmérséklet: 640° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 5.5-21.3
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.24  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 500 ppm mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: rákkeltő kategória: 3B 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Nagy koncentrációja a levegőben oxigén hiányt okoz, az eszméletlenség vagy halál kockázatával.
Ellenőrizni kell az oxigén tartalmat a területre való belépés előtt.
A gőzök gátolatlanok és polimert képezhetnek a szelepekben és a lánggátlókban, dugulást okozva.
TILOS használni tűz vagy forró felület közelében vagy hegesztés közben!
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani!
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását.
Lásd ICSC 0083. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 134 - fluoridok, mint F).
ÁK: 2,5 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet fluorid: 42 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Műszak végén.
Vizelet fluorid 24 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Következő műszak előtt.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019