« vissza a keresési eredmény listához  
TETRAHIDROTIOFÉNICSC: 0677 (1998 március)
Tetrametilén-szulfid
Tiolán
Tiofán
Tiociklopentán
CAS #: 110-01-0
ENSZ #: 2412
EINECS #: 203-728-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes. Hevítés nyomásemelkedést okoz, a szétrobbanás kockázatával. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás.  Használjon vízpermetet, alkohol-rezisztens habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fejfájás. Hányinger. Szédülés. Szívdobogás.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Pihenés. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS a csatornába belemosni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől. Hűvösen. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
TETRAHIDROTIOFÉN ICSC: 0677
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Égéskor kén-oxidokat képez. Reagál erős oxidálószerekkel, mint salétromsav. 

Képlet: C4H8S
Molekulatömeg: 88.2
Forráspont: 119-121° C
Olvadáspont: -96.2° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.0
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 2.4
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.05
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.05
Lobbanáspont: 12° C
Öngyulladási hőmérséklet: 200° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.1-12.3
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.8  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. 

Belégzési kockázat
 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: 180 mg/m³, 50 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, Xn; R: 11-20/21/22-36/38-52/53; S: (2)-16-23-36/37-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019