« vissza a keresési eredmény listához  
KÁLIUM-PERMANGANÁTICSC: 0672 (2016 november)
Permangánsav, kálium só
CAS #: 7722-64-7
ENSZ #: 1490
EINECS #: 231-760-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik gyúlékony anyagokkal vagy redukáló anyagokkal.  NEM érintkezhet gyúlékony anyagokkal.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Torokfájás. Légszomj. Nehézlégzés. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg.  Kerülje el a por belégzését. Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Bőrégés. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égő érzés. Hasi fájdalom. Hasmenés. Hányinger. Hányás. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. A lenyelést követő néhány percen belül egy kis pohár víz itatható. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam circlecorrexcl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású
Lenyelve ártalmas
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 5.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve gyúlékony anyagoktól, redukálószerektől és fémporoktól. Jól zárva. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Tengerszennyező. 
KÁLIUM-PERMANGANÁT ICSC: 0672
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
DARK PURPLE KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Ezzel mérgező gázokat és irritáló füstöket képez. Az anyag erős oxidálószer. Reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Hevesen reagál fémporokkal. Ez tűzveszélyt okoz. 

Képlet: KMnO4
Molekulatömeg: 158
Elbomlik 240° C-on
Sűrűség: 2.7 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 6.4 (mérsékelt)
Gőznyomás 20°C-on: elhanyagolható
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.73 (számított) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos helyi hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. Porának inhalációja okozhat tüdőödémát, de csak a szemen és/vagy a légutakban megnyilvánuló kezdeti maró hatást követően.. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a tüdőre. Okozhat hörghurutot és tüdőgyulladást. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint Mn, respirábilis frakció): 0.02 mg/m3, mint TWA; (mint Mn, belélegezhető frakció): 0.1 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
EU-OEL: (mint Mn, inhalálható frakció): 0.2 mg/m³ mint TWA.
EU-OEL: (mint Mn respirábilis frakció): 0.05 mg/m³ mint TWA.
MAK: (mint Mn, inhalálható frakció): 0.2 mg/m³; (mint Mn, respirábilis frakció): 0.02 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(1); terhességi kockázati csoport: C; (DFG 2016) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1.sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 196- Mangán és szervetlen sói, Mn-re számítva).
ÁK: 0,2 mg/m³ (inh), 0,05 mg/m³ (resp).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 025-002-00-9; VESZÉLY; H272 H302 H400 H410; Piktogram: GHS03 GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: O, Xn, N; R: 8-22-50/53; S: (2)-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019