« vissza a keresési eredmény listához  
JÓD-CIANIDICSC: 0662 (2005 április)
Cián-jodid
CAS #: 506-78-5
ENSZ #: 1588
EINECS #: 208-053-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Fejfájás. Zavartság. Gyengeség. Légszomj. Görcsök. Öntudatlanság. Lásd Megjegyzések.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Tilos szájból-szájba lélegeztetni! Szükséges lehet oxigén alkalmazása. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom. Lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés. Hányinger. Hányás. Hasmenés. Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  Hánytatni kell (CSAK ESZMÉLETÉNÉL LÉVŐ SZEMÉLYT!). Hánytatáskor védő kesztyűt kell viselni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Tilos a szájból-szájba mesterséges lélegeztetés. Szükséges lehet oxigén belélegeztetése. Orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól és élelemtől és takarmánytól. Szárazon. Jól zárva. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
JÓD-CIANID ICSC: 0662
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ FEHÉR KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik savakkal, bázisokkal, ammóniával vagy alkoholokkal érintkezve. Így mérgező gázok képződnek, beleértve hidrogén-cianidot. Lebomlik hevítésre. Így mérgező gázok képződnek, beleértve hidrogén-cianidot. Reagál szén-dioxiddal. Ezzel hidrogén-cianidot képez. Lassan reagál vízzel. Ezzel hidrogén-cianidot képez. 

Képlet: CNI
Molekulatömeg: 152.9
Olvadáspont: 146-147° C
Sűrűség: 2.84 g/cm³
Oldékonyság vízben: lassú reakció
Gőznyomás, Pa 25.2° C-on: 130
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.54  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a sejtlégzésre. Okozhat görcsöket és eszméletlenséget. Az expozíció okozhat halált. Orvosi megfigyelés ajánlott. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a pajzsmirigyre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.01 ppm mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: bőrön felszívódás (H) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 52 - ciánsók, mint (CN)).
ÁK:1 mg/m³, CK: 5 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 006-007-00-5; VESZÉLY; H330 H310 H300 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS09 EUH032; Megjegyzés: B.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, N; R: 26/27/28-32-50/53; S: (1/2)-7-28-29-45-60-61; Megjegyzés: A 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019