« vissza a keresési eredmény listához  
HIDROXILAMINICSC: 0661
1995 október
CAS #: 7803-49-8
EINECS #: 232-259-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik sok anyaggal. Robbanás kockázatával jár a hevítés. Lásd Kémiai veszélyek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet forró felületekkel.    Használjon nagy mennyiségű vizet, alkohol-rezisztens habot, port.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Kék ajkak, körmök és bőr. Köhögés. Szédülés. Fejfájás. Torokfájás. Gyengeség.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom. Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger. Légszomj. Hányás. Lásd Megjegyzések. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Szárazon. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
HIDROXILAMIN ICSC: 0661
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
NAGYON HIGROSZKÓPOS, FEHÉR TŰK VAGY PELYHEK- 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Robbanhat 70° C fölé hevítve vagy ha láng éri. Lebomlik gyorsan szobahőn, különösen nedvesség és szén-dioxid jelenlétében, és hevesen hevítés esetén. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. Az oldat vízben gyenge bázis. Hevesen reagál oxidálószerekkel, fémekkel, mint finoman elosztott cink, egyes fémoxidokkal, réz(II)szulfáttal és foszfor-kloridokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: H3NO / NH2OH
Molekulatömeg: 33.0
Elbomlik <70° C-on
Olvadáspont: 33° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.2
Oldékonyság vízben 20° C-on: jó
Gőznyomás, kPa 47° C-on: 1.3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.1
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: robban 129° C-on
Öngyulladási hőmérséklet: 265° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -1.5  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre. Az anyag irritálja a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést és következményes vérszegénységet. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK bőr allergizáló (SH) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat szükséges.
The symptoms of nausea, vomiting and cyanosis do not become manifest until several hours have past.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
A szag és a foglalkozási expozíciós határérték közötti viszony nem adható meg.
Decomposition during storage may cause a build-up of pressure in the container.
Lásd ICSC 0709. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn, N; H: 5-22-37/38-41-43-48/22-50; S: (2)-22-26-36/37/39-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018