« vissza a keresési eredmény listához  
n-HEPTÁNICSC: 0657 (2015 június)
CAS #: 142-82-5
ENSZ #: 1206
EINECS #: 205-563-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)! NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez! Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Használjon alkohol-rezisztens habot, száraz port, szén-dioxidot, vízpermetet.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Koordinációs zavar. Szédülés. Gyengeség. Hányinger. Álmosság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Duzzanat. Fájdalom.  Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges, ha bőrirritáció jelentkezik. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Aspirációs veszély! Torokfájás. Hasi fájdalom. Fejfájás, Szédülés. Hányinger. Hányás. Eszméletlenség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Tilos bármivel itatni! Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! TILOS a csatornába belemosni! A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameexcl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelés közben a légutakba kerülve halálos lehet
Bőrirritáló hatású
Álmosságot vagy szédülést okozhat
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Tengerszennyező. 
n-HEPTÁN ICSC: 0657
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ ILLÉKONY, SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámad sok műanyagot. 

Képlet: C7H16 / CH3(CH2)5CH3
Molekulatömeg: 100.2
Forráspont: 98.4° C
Olvadáspont: -90.7° C
Sűrűség (20° C-on): 0.68 g/ml
Oldékonyság vízben, mg/l 25° C-on: 2.2 (nagyon csekély)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 4.6
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.5
Lobbanáspont: -7° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 220° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.8-6.7
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 4.66  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a bőrt. A gőz irritálja a légutakat. Lenyelés közben az anyag könnyen a légutakba jut, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 400 ppm mint TWA; 500 ppm mint STEL.
MAK: 2100 mg/m³, 500 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); terhességi kockázati csoport: D.
EU-OEL: 2085 mg/m³, 500 ppm mint TWA 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a halakban. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
A kémiai tüdőgyulladás tünetei nem jelentkeznek csak csak néhány óra, vagy akár nap múlva. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1.sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 150). ÁK: 2000 mg/m³.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 601-008-00-2; VESZÉLY; H225 H304 H315 H336 H400 H410; Piktogram: GHS02 GHS08 GHS07 GHS09; Megjegyzés: C.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, Xn, N; R: 11-38-50/53-65-67; S: (2)-9-16-29-33-60-61-62; Megjegyzés: C 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019