« vissza a keresési eredmény listához  
FENTIONICSC: 0655 (2006 október)
O,O-Dimetil-O-(4-metiltio-m-tolil)-tiofoszfát
Tiofoszforsav, O,O-dimetil O-(3-metil-4-(metiltio)fenil)-észter
CAS #: 55-38-9
ENSZ #: 3018
EINECS #: 200-231-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. A szerves oldószert tartalmazó, folyékony formulációk tűzveszélyesek lehetnek. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Hányinger. Hányás. Verejtékezés. Pupillaszűkület, izomgörcs, nyálfolyás. Nehézlégzés. Görcsök. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. 
Szem Homályos látás.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi görcsök. Hasmenés. Hányinger. Hányás. Továbbá lásd Belégzés. Pupillaszűkület. Izomgörcsök. Nyáladzás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, védőkesztyű és az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és részecskék elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot száraz homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve vagy a bőrrel érintkezve mérgező
Károsítja az idegrendszert
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Súlyosan tengerszennyező. 
FENTION ICSC: 0655
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN, OLAJSZERŰ FOLYADÉK. HALVÁNY SÁRGÁS ~ BRONZSZÍNŰ, FÉMES FÉNYŰ RÖGÖK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez, beleértve foszfor-oxidokat és kén-oxidokat. Reagál oxidálószerekkel. 

Képlet: C10H15O3PS2 / (H3CO)2PSOC6H3(CH3)SCH3
Molekulatömeg: 278.3
Elbomlik hevítve
Olvadáspont: 7.5° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.25
Oldékonyság vízben 20° C-on: nem oldódik
Gőznyomás 25°C-on: elhanyagolható
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 9.6
Lobbanáspont: 170° C
Öngyulladási hőmérséklet: 365° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.17-4.8  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag veszélyes mennyiségben felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Kolinészteráz gátlás. Az anyag hatással lehet az idegrendszerre. Okozhat görcsöket és légzési elégtelenséget. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki; permetezés vagy szétszórás esetén azonban, sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Kolinészteráz gátlás. Kumulatív hatás lehetséges. Lásd Akut veszélyek/tünetek. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.05 mg/m3, mint TWA; (bőr); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként); BEI van.
MAK: (inhalálható frakció): 0.2 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
A technikai termék (95-98% tisztaságú) gyenge fokhagymaszagú, sárga - barna olaj.
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vér acetilkolin-észteráz; 25% aktivitáscsökkenés a saját egyéni alapszinthez viszonyítva.
Mintavétel ideje: Nem kritikus.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 015-048-00-85; VESZÉLY; H341 H331 H312 H302 H372 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 21/22-23-48/25-50/53-68; S: (1/2)-36/37-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019