« vissza a keresési eredmény listához  
METAKRILONITRILICSC: 0652 (2005 október)
Metilakrilonitril
2-Metil-2-propénnitril
2-Cianopropén
Izopropenilnitril
CAS #: 126-98-7
ENSZ #: 3079 (stabilizált)
EINECS #: 204-817-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás.  Használjon alkohol-rezisztens habot. Használjon száraz port. Használjon szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fejfájás. Zavartság. Gyengeség. Légszomj. Görcsök. Öntudatlanság.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Hánytatni kell (CSAK ESZMÉLETÉNÉL LÉVŐ SZEMÉLYT!). Hánytatáskor védő kesztyűt kell viselni. Tilos a szájból-szájba mesterséges lélegeztetés. Szükséges lehet oxigén belélegeztetése. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Csak stabilizálva tárolható. Tűzbiztos módon. Hűvösen. Sötétben tartandó. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
METAKRILONITRIL ICSC: 0652
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. A gőzök gátolatlanok és polimerizálhatnak, elzárva a szelepeket. 

Kémiai veszélyek
Az anyag hevesen polimerizálhat savak, bázisok és fény hatására. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. Az anyag polimerizálhat hevítés hatására. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. Égéskor mérgező és maró füstöket képez, beleértve cianidokat és nitrogén-oxidokat. 

Képlet: C4H5N
Molekulatömeg: 67.1
Forráspont: 90.3° C
Olvadáspont: -35.8° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.8
Oldékonyság vízben 20° C-on: mérsékelt
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 8.66
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.3
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.17
Lobbanáspont: 1.1° C z.t.
Robbanási határok, térf% levegőben: 2-6.8
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.68  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A gőz irritálja a szemet és a légutakat. Az anyag hatással lehet a sejtlégzésre. Okozhat görcsöket és eszméletlenséget. Az expozíció okozhat halált. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 1 ppm mint TWA; (bőr); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A kereskedelmi termék 50 ppm hidrokinon-monoetil-étert tartalmaz stabilizátorként.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
Ugyanazokat az ellenszereket kell használni, mint cianid mérgezésben. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 608-010-00-2; VESZÉLY; H225 H331 H311 H301 H317; Piktogram: GHS02 GHS06; Megjegyzés: D.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, T; R: 11-23/24/25-43; S: (1/2)-9-16-18-29-45; Megjegyzés: D 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019