« vissza a keresési eredmény listához  
DICIÁN-DIAMIDICSC: 0650 (1998 március)
Cianoguanidin
CAS #: 461-58-5
EINECS #: 207-312-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon helyi elszívást.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés     A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kiömlött anyagot zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és erős savaktól. 
CSOMAGOLÁS
 
DICIÁN-DIAMID ICSC: 0650
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező gázok képződnek, beleértve ammóniát. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel, mint ammónium-nitrát. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Reagál savakkal. Így mérgező gázok képződnek, beleértve hidrogén-cianidot. Lásd: ICSC 0492. 

Képlet: NH2(NH)CNHCN / C2H4N4
Molekulatömeg: 84.1
Olvadáspont: 211° C
Sűrűség: 1.4 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 4.13
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -1.5 (becsült) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Oldatban az anyag 80°C felett elbomlik, ammóniát képezve (lásd ICSC 0414). 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019