« vissza a keresési eredmény listához  
RÉZ(II)ORTOARZENÁTICSC: 0648 (2016 november)
Arzénsav, réz só
Réz-arzenát
CAS #: 10103-61-4
ENSZ #: 1557
EINECS #: 233-286-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Fejfájás. Nehézlégzés. Gyengeség. Lásd Lenyelés.  Használjon zárt rendszert, szellőztetést vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr   Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hasmenés. Hányás. Égő érzés a szegycsont mögött és a szájban.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! TILOS a csatornába belemosni! Speciális készülékkel kell a kiömlött anyagot felporszívózni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve mérgező
Szemirritációt okoz
Rákot okozhat
Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Károsítja a szerveket
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
Hosszantartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1 

TÁROLÁS
Elkülönítve savaktól és élelemtől és takarmánytól. Hűvösen. Jól zárva. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
RÉZ(II)ORTOARZENÁT ICSC: 0648
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
KÉK VAGY KÉKESZÖLD POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező arzén (lásd ICSC 0013) füstöket képez. Reagál savakkal. Ezzel mérgező arzin gázt (lásd ICSC 0222) képez. 

Képlet: As2Cu3H8O12 / Cu3(AsO4)2.4H2O
Molekulatömeg: 540.5
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag és aeroszolja irritálja a szemet és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre, az emésztő traktusra és a keringési rendszerre. Okozhat súlyos vérzést, folyadék és elektrolitvesztést, ájulást, sokkot és halált. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat halált. A hatás késleltetett lehet. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a perifériás idegrendszerre, a bőrre, a nyálkahártyákra és a májra. Okozhat neuropátiát, pigmentációs zavart, orrsövény perforációt és májzsugort. Az anyag emberi rákkeltő. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 1; csírasejt mutagén csoport: 3A.
EU-OEL: (inhalálható frakció): 0.01 mg/m³ mint TWA; (lásd Megjegyzések) 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a vízminőségre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A rézkohászati szektorban az EU OEL 2023. július 11.-től alkalmazandó. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 271 - réz és vegyületei - Cu-re számítva).
ÁK: 0,1 mg/m³, CK: 0,2 mg/m³.
(Sorszám: 24 - arzén és szervetlen vegyületei - mint As).
ÁK: 0,01 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag), k (rákkeltő: 1/A).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet arzén; 0,67 mikromol/l. Mintavétel ideje: Műszak végén.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 033-005-00-1; VESZÉLY; H350 H331 H301 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09; Megjegyzés: A.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 45-23/25-50/53; S: 53-45-60-61; Megjegyzés: A, E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019