« vissza a keresési eredmény listához  
DIACETON-ALKOHOLICSC: 0647 (2005 április)
4-Hidroxi-4-metilpentán-2-on
2-Pentanon, 4-hidroxi-4-metil-
4-Hidroxi-2-keto-4-metilpentán
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanon
CAS #: 123-42-2
ENSZ #: 1148
EINECS #: 204-626-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes. Lásd Megjegyzések.  58° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek. Lásd Megjegyzések.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  58° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést! Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Használjon vízpermetet, alkohol-rezisztens habot, száraz port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség. Száraz bőr. FELSZÍVÓDHAT!  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedje be inert adszorbenssel. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve savaktól, bázisoktól, aminoktól és oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
DIACETON-ALKOHOL ICSC: 0647
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítve vagy égéskor vagy savakkal, bázisokkal és aminokkal érintkezve. Ezzel acetont és mezitil-alkoholt képez. Hevesen reagál oxidálószerekkel. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. 

Képlet: C6H12O2 / (CH3)2C(OH)CH2COCH3
Molekulatömeg: 116.2
Forráspont: 169-171° C
Olvadáspont: -47° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.93
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.108
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.0
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.0048
Lobbanáspont: 58° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 640° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.8-6.9
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.14 - 1.03 (számított) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. A folyadék lenyelése kémiai tüdőgyulladást okozhat, a tüdőbe való aspiráció révén. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 50 ppm mint TWA.
MAK: 96 mg/m³, 20 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: D 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Ez a kártya csak a tiszta anyagra vonatkozik.
A technikai termék akár 5% acetont is tartalmazhat (lásd ICSC 0087), ami nagy tűzveszélyességet eredményezhet.
A technikai termék ENSZ osztályozása: Veszély osztály 3, Csomagolási csoport II. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-016-00-1; FIGYELMEZTETÉS; H319; Piktogram: GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xi; R: 36; S: (2)-24/25 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019